Jdi na obsah Jdi na menu
 


Bohoslužba v rodině

Bohoslužba v rodině 29. neděle v mezidobí

Slavnost Ježíše Krista Krále, neděle 22. listopadu 2020


Beránek, který byl zabit, si zaslouží, aby přijal moc, bohatství, moudrost,
sílu a čest. Jemu buď sláva a vláda na věčné věky!
Vstupní antifona – srov. Zj 5,12; 1,6
Slavnost Ježíše Krista Krále je novodobý svátek zavedený do liturgického kalendáře až
v roce 1926. Je shrnutím článků víry, které se týkají Krista a které jsme během roku
sledovali v liturgických svátcích. Ježíš je Pán nad dějinami, událostmi i lidmi. Církev dnes
děkuje Bohu za jeho velkolepý dar Božího Syna.
1) Připravme místo
Vyberte místo např. jídelní stůl a vyzdobte: hezký ubrus, svíce, kříž, zpěvník, Bible, květiny.

2) Začínáme
Otec rodiny nebo maminka (dále jen zkráceně P jako předsedající) začnou křížem:
P: Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen.
Na začátku bohoslužby si obvykle připomínáme, že všichni děláme někdy
chyby a selháváme. Prosme nyní Pána Boha za odpuštění:
P: Smiluj se nad námi, Pane,
Ostatní: Hřešili jsme proti tobě.
P: Ukaž nám, Pane, své milosrdenství.
Ostatní: A dej nám svou spásu.
Všichni: Amen.
P: Dobrý Bože, přijmi dnes naši modlitbu, buď s námi a provázej naši zemi
svojí ochranou.
Všichni: Amen.

3) Čteme z Písma svatého
Z následujících čtení, která by zazněla v kostele, je možné vybrat jen některá.
1. ČTENÍ Ez 34,11-12.15-17
V 6. stol. př. Kr. je Izrael ve vyhnanství v Babylonii. Ezechiel nejprve vysvětlil, proč
tragické události nastaly. Nevěrnost Izraele byla již nesnesitelná. Ale nyní Bůh vyhlašuje
milost (kap. 33–39). 34. kapitola kritizuje špatné pastýře, kteří místo ovcí pásli sebe. Proto
se Hospodin sám stane pastýřem lidu…
Budu soudit mezi ovcí a ovcí, moje stádo!
Čtení z knihy proroka Ezechiela
Tak praví Pán, Hospodin: „Hle, já sám vyhledám své stádo a ujmu se ho.
Jako se pastýř stará o své stádo, když je mezi svými rozptýlenými ovcemi, tak
budu pečovat o své ovce a vysvobodím je ze všech míst, kam se rozprchly
v mlhavém a mračném čase.
Já budu pást své stádo, já jim dám odpočinek – praví Pán, Hospodin. Budu
hledat ztracené, zpět přivedu rozptýlené, obvážu zraněné, posílím slabé, budu
střežit tučné a silné, pást je budu svědomitě.
Co se pak týká vás, moje stádo – tak praví Pán, Hospodin – budu soudit
mezi ovcí a ovcí, mezi berany a kozly.“

ŽALM Žl 23,1-2a.2b-3.5.6
Téma pastýře se odrazí v překrásné modlitbě žalmisty. Tato slova mohou být i naší
modlitbou.
Odpověď: Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám.
Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám,
– dává mi prodlévat na svěžích pastvinách.
Vodí mě k vodám, kde si mohu odpočinout. – Občerstvuje mou duši,
– vede mě po správných cestách – pro svoje jméno.
Prostíráš pro mě stůl – před zraky mých nepřátel,
– hlavu mi mažeš olejem, – má číše přetéká.
Štěstí a přízeň mě provázejí – po všechny dny mého života,
– přebývat smím v Hospodinově domě – na dlouhé, předlouhé časy.

2. ČTENÍ 1 Kor 15,20-26.28
Svatý Pavel vysvětluje téma posledního soudu. Avšak text postupně dostává spíše
charakter oslavy. Tato slova lze číst nejen jako věcný popis událostí konce světa, ale i jako
velkolepý obraz Božího vítězství.
Kristus odevzdá království Bohu Otci, aby byl Bůh všechno ve všem.
Čtení z prvního listu svatého apoštola Pavla Korinťanům.
Bratři! Kristus vstal z mrtvých, a to jako první z těch, kteří zesnuli. Protože
smrt přišla skrze člověka, přijde skrze člověka také vzkříšení mrtvých. Jako
totiž pro spojení s Adamem všichni propadli smrti, tak pro svoje spojení
s Kristem všichni budou povoláni k životu. Ale každý v tom pořadí, jaké mu
patří: na prvním místě je Kristus, pak ti, kteří jsou Kristovi, až přijde. Potom
nastane konec, až odevzdá své království Bohu a Otci a až zlomí vládu všech
možných knížat, mocností a sil.
On totiž musí kralovat, „dokud mu Bůh nepoloží všechny jeho nepřátele
k nohám“. Jako poslední nepřítel pak bude zničena smrt. A až mu bude
všechno podřízeno, tehdy se i sám Syn podřídí tomu, který mu všechno
podřídil, aby byl Bůh všechno ve všem.

ZPĚV PŘED EVANGELIEM Jan 15,4a.5b
Aleluja. Požehnaný, který přichází ve jménu Páně, požehnané království
našeho otce Davida, které přichází. Aleluja.

EVANGELIUM Mt 25,31-46
Text navazuje na předchozí neděli a zakončuje Ježíšovo veřejné vystoupení velkolepým
obrazem posledního soudu. Podobenství odpovídá na zásadní otázku, podle čeho budeme
souzeni na konci života. Opakování příkladů vlastního nasazení zvyšuje důstojnost a
závažnost celé scény.
Posadí se na svůj slavný trůn a oddělí jedny od druhých.
Slova svatého evangelia podle Matouše.
Ježíš řekl svým učedníkům: „Až přijde Syn člověka ve své slávě a s ním
všichni andělé, posadí se na svůj slavný trůn a budou před něj shromážděny
všechny národy. A oddělí jedny od druhých, jako pastýř odděluje ovce od
kozlů. Ovce postaví po své pravici, kozly po levici.
Tu řekne král těm po své pravici: ‘Pojďte, požehnaní mého Otce, přijměte
jako úděl království, které je pro vás připravené od založení světa. Neboť jsem
měl hlad, a dali jste mi najíst, měl jsem žízeň, a dali jste mi napít; byl jsem na
cestě, a ujali jste se mě, byl jsem nahý, a oblékli jste mě; byl jsem nemocen, a
navštívili jste mě, byl jsem ve vězení, a přišli jste ke mně.’
Spravedliví mu na to řeknou: ‘Pane, kdy jsme tě viděli hladového, a dali
jsme ti najíst, žíznivého, a dali jsme ti napít? Kdy jsme tě viděli na cestě, a ujali
jsme se tě, nebo nahého, a oblékli jsme tě? Kdy jsme tě viděli nemocného nebo
ve vězení, a přišli jsme k tobě?’
Král jim odpoví: ‘Amen, pravím vám: Cokoli jste udělali pro jednoho
z těchto mých nejposlednějších bratří, pro mne jste udělali.’
Potom řekne i těm po levici: ‘Pryč ode mne, vy zlořečení, do věčného ohně,
který je připraven pro ďábla a jeho anděly. Neboť jsem měl hlad, a nedali jste
mi najíst, měl jsem žízeň, a nedali jste mi napít; byl jsem na cestě, a neujali jste
se mě, byl jsem nahý, a neoblékli jste mě; byl jsem nemocen a ve vězení, a
nenavštívili jste mě.’ Tu mu na to řeknou také oni: ‘Pane, kdy jsme tě viděli
hladového nebo žíznivého, na cestě nebo nahého, nemocného nebo ve vězení, a
neposloužili jsme ti?’
On jim odpoví: ‘Amen, pravím vám: Cokoli jste neudělali pro jednoho
z těchto nejposlednějších, ani pro mne jste neudělali.’
A půjdou do věčného trápení, spravedliví však do věčného života.“
Nikdo z rodiny by neměl mít kázání, jako mívá kněz v kostele, ale je možné o přečteném textu
chvíli rozmlouvat.
Můžeme si také přečíst, co řekl papež František k dnešnímu evangeliu před modlitbou
Anděl Páně na náměstí sv. Petra 26. 11. 2017:
Ježíš přijde na konci časů, ale denně nás prosí o přijetí
Drazí bratři a sestry, dobrý den!
Tato poslední neděle liturgického roku je slavností Ježíše
Krista Krále. Jeho kralování vede a slouží a na konci časů se
stane soudem. Dnes máme před sebou Krista jako krále,
pastýře a vůdce, který ukazuje kritéria přináležitosti k Božímu
království.
Dnešní evangelium (Mt 25, 31-46) začíná majestátní vizí. Ježíš praví svým
učedníkům: »Až přijde Syn člověka ve slávě a s ním všichni andělé, posadí se
na svůj slavný trůn« (Mt 25,31). Tato velkolepá předehra uvozuje podání
posledního soudu. Ježíš po pozemském životě, prožitém v pokoře a chudobě,
vystoupí v božské slávě, která Mu náleží, a obklopen zástupy andělů. K Němu
bude svoláno celé lidstvo a On uplatní svoji autoritu a oddělí jedny od druhých,
jako pastýř odděluje ovce od kozlů.
Těm, které postavil po své pravici, řekne: »Pojďte, požehnaní mého Otce,
přijměte jako úděl království, které je pro vás připravené od založení světa.
Neboť jsem měl hlad, a dali jste mi najíst, měl jsem žízeň, a dali jste mi napít;
byl jsem na cestě, a ujali jste se mě, byl jsem nahý, a oblékli jste mě; byl jsem
nemocen, a navštívili jste mě, byl jsem ve vězení, a přišli jste ke mně« (vv. 34-
36). Spravedliví jsou překvapeni, protože si nevzpomínají, že někdy potkali
Ježíše, a tím méně, že by mu tímto způsobem pomohli; On však prohlašuje:
»Cokoli jste udělali pro jednoho z těchto mých nejposlednějších bratří, pro mne
jste udělali« (v.40). Tato slova nás nepřestávají udivovat, protože nám vyjevují,
kam až sahá Boží láska: až ke ztotožnění se s námi, ale ne tehdy, cítíme-li se
dobře, jsme-li zdraví a šťastní, nikoli, nýbrž jsme-li v nouzi. A tímto způsobem
se dává potkat a podává nám ruku jako žebrák. Ježíš tak zjevuje rozhodující
kritérium svého soudu, kterým je konkrétní láska prokázaná bližnímu, jenž je v
těžkostech. Takto se vyjevuje moc lásky a kralování Boha, který je solidární
s tím, kdo trpí, aby všude vzbuzoval slitovné postoje a skutky milosrdenství.
Podobenství o soudu pokračuje popisem krále, který od sebe oddaluje ty,
kdo si v životě nedělali starost s nouzí bratrů. Také oni jsou překvapeni a ptají
se: »Pane, kdy jsme tě viděli hladového nebo žíznivého, na cestě nebo nahého,
nemocného nebo ve vězení, a neposloužili jsme ti?« (v. 44). A říkají si:
»Kdybychom tě viděli, určitě bychom ti pomohli!«. Král však odpoví: »Cokoli
jste neudělali pro jednoho z těchto nejposlednějších, ani pro mne jste
neudělali« (v. 45). Na konci svého života budeme souzeni podle lásky, tedy
podle našeho konkrétního nasazení milovat a sloužit Ježíšovi ve svých
nejposlednějších a nejpotřebnějších bratřích. Žebrák a nuzák, který natahuje
ruku, je Ježíš; nemocný, kterého mám navštívit, je Ježíš; onen vězeň je Ježíš a
ten, kdo hladoví, je Ježíš. Přemýšlejme o tom.
Ježíš přijde na konci časů soudit všechny národy, ale denně přichází mnoha
způsoby a prosí nás o přijetí. Panna Maria ať nám pomáhá potkávat a přijímat
Jej v Jeho Slovu a v eucharistii, a zároveň v bratřích a sestrách, kteří trpí
hladem, nemocí, útlakem a nespravedlností. Kéž Jej dnes ve svém životě
přijmeme do svých srdcí, aby nás přijal do věčnosti Svého království světla a
pokoje.

4) Vyznání víry
Odpovědí na Boží slovo je vyznání víry. Společně se pomodlíme:
Věřím v jednoho Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země, všeho
viditelného i neviditelného.
Věřím v jednoho Pána Ježíše Krista, jednorozeného Syna Božího, který se zrodil
z Otce přede všemi věky: Bůh z Boha, Světlo ze světla, pravý Bůh z pravého Boha,
zrozený, nestvořený, jedné podstaty s Otcem: skrze něho všechno je stvořeno. On
pro nás lidi a pro naši spásu sestoupil z nebe. Skrze Ducha Svatého přijal tělo z
Marie Panny a stal se člověkem. Byl za nás ukřižován, za dnů Poncia Piláta byl
umučen a pohřben. Třetího dne vstal z mrtvých podle Písma. Vstoupil do nebe, sedí
po pravici Otce. A znovu přijde, ve slávě, soudit živé i mrtvé a jeho království bude
bez konce.
Věřím v Ducha Svatého, Pána a dárce života, který z Otce i Syna vychází,
s Otcem i Synem je zároveň uctíván a oslavován a mluvil ústy proroků. Věřím
v jednu, svatou, všeobecnou, apoštolskou církev. Vyznávám jeden křest na
odpuštění hříchů. Očekávám vzkříšení mrtvých a život budoucího věku.
Amen.

5) Společně prosíme
P: Spojme se v modlitbě a vzývejme našeho Pána a Krále Ježíše Krista:
1. Pane, prosíme tě dej, ať znovu můžeme slavit neděli společně s celou
farností v našem kostele, zpěvem, chválami a účastí na tvé hostině.
2. Pane, prosíme tě, veď svou Církev, ať se otevírá dnešním lidem a hledá
odpovědi na jejich otázky.
3. Pane, prosíme o zastavení pandemie koronaviru v naší zemi a celém světě.
4. Pane, prosíme za všechny nemocné a za ty, kdo je ošetřují, za zdravotníky a
lékaře.
5. Pane, prosíme tě za všechny lidi, kteří žijí v chudobě a ve strachu o sebe a
své blízké.
6. Pane, prosíme, popřej zemřelým dojít cíle jejich víry, totiž spásy duše.
P: Neboť tobě, náš Pane, náleží chvála, sláva, moudrost, díky, čest, moc a síla
na věčné časy.
Všichni: Amen.
6) Modlitba Otčenáš
Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď
vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám
naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav
nás od zlého.
Amen.
7) Požehnání
P: Nyní si vyprosme navzájem Boží ochranu a požehnání:
Dej nám Bože své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do života
věčného.
Všichni: Amen.
Při tom dělá každý sám na sobě znamení kříže. Tatínek a maminka mohou každému z dětí udělat
křížek na čelo.
P: Dobrořečme Pánu.
Všichni: Bohu díky.
Na závěr je možné zazpívat píseň nebo se pomodlit k Panně Marii.

Zpracováno podle námětu: Pastorační středisko Arcibiskupství pražského, Pastorace.cz a P. Radek Tichý, vyučující liturgiky
na KTF UK.

 
 

Poslední fotografie


Mail listStatistiky

Online: 2
Celkem: 570657
Měsíc: 5543
Den: 241