Jdi na obsah Jdi na menu
 


Bohoslužba v rodině

Bohoslužba v rodině 29. neděle v mezidobí

Bohoslužba v rodině na 30. neděli v mezidobí
(Vstupní antifona) Ze srdce ať se radují, kdo hledají Hospodina. Uvažujte o Hospodinu a jeho moci, hledejte vždy jeho tvář!

1) Připravme místo
Vyberte místo např. jídelní stůl a vyzdobte: hezký ubrus, svíce, kříž, zpěvník, Bible, květiny.

2) Začínáme
Otec rodiny nebo maminka (dále jen zkráceně P jako předsedající) začnou křížem:
P: Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen.
Na začátku bohoslužby si obvykle připomínáme, že všichni děláme někdy chyby a selháváme. Prosme nyní Pána Boha za odpuštění:
P: Smiluj se nad námi, Pane,
Ostatní: Hřešili jsme proti tobě.
P: Ukaž nám, Pane, své milosrdenství.
Ostatní: A dej nám svou spásu.
Všichni: Amen.
P: Dobrý Bože, přijmi dnes naši modlitbu, buď s námi a provázej naši zemi svojí ochranou.
Všichni: Amen.

3) Čteme z Písma svatého
Z následujících čtení, která by zazněla v kostele, je možné vybrat jen některá.
1. ČTENÍ Ex 22,20-26
Ve 20. kapitole knihy Exodus Bůh uzavřel s Izraelity smlouvu v podobě Desatera. Následující kapitoly rozvíjejí a vykládají detaily této smlouvy. Náš text je konkretizací přikázání druhé desky o vztahu k bližním. Je dobré si všimnout, že je uvedena i motivace pro takové jednání: „…sami jste byli přistěhovalci v egyptské zemi“.
Čtení z druhé knihy Mojžíšovy.
Toto praví Hospodin: „Nesužuj přistěhovalce a neutiskuj ho, neboť sami jste byli přistěhovalci v egyptské zemi.
Neubližujte vdově a sirotku. Kdybys jim ublížil, že by si mně stěžovali, uslyším jejich stížnost, můj hněv vzplane, zahubím vás mečem, a vaše ženy budou vdovami a vaši synové sirotky.
Půjčíš-li peníze někomu z mého lidu, chudákovi, který bydlí vedle tebe, nechovej se k němu jako lichvář. Nežádej od něho úrok. Vezmeš-li si jako zástavu plášť svého bližního, vrať mu ho do západu slunce. Je to pro něho jediná pokrývka, plášť pro jeho tělo. V čem by měl spát? Bude-li si mně stěžovat, uslyším ho, neboť jsem soucitný.“
ŽALM 18
Zpěv o Zachránci je vyznáním a modlitbou každého, kdo zakusil Boží jednání. Je ale také prosbou, aby takto Bůh jednal i dnes.
Odpověď: Miluji tě, Hospodine, má sílo!
Miluji tě, Hospodine, má sílo, – Hospodine, má skálo, mé útočiště, zachránce můj!
Můj Bože, má skálo, na niž se utíkám, – můj štíte, rohu mé spásy, ochrano má! – Budu vzývat Hospodina, jemuž náleží chvála, – a od svých nepřátel budu vysvobozen.
Ať žije Hospodin, požehnána buď moje skála, – sláva buď Bohu, mému spasiteli! – Veliká vítězství jsi popřál svému králi, – dáváš přízeň svému pomazanému.
2. ČTENÍ 1 Sol 1,5c-10
Vůbec první známý křesťanský text a první zachovaný list sv. Pavla je povzbuzením pronásledované církve. Náš text je součástí uvedení do dopisu. Poslední věta textu je možná vůbec prvním shrnutím Pavlova vyznání víry, jehož středem je Ježíš.
Čtení z prvního listu svatého apoštola Pavla Soluňanům.
Bratři! Vy sami víte, jak jsme se chovali mezi vámi kvůli vám. A vy jste napodobovali nás i Pána, přijali jste nauku v mnohém soužení, s radostí Ducha svatého, takže jste se stali vzorem pro všechny věřící v Makedonii a Achaji.
Od vás se přece slovo Páně rozšířilo nejen po Makedonii a Achaji, ale i po všech místech se roznesla zpráva o tom, že jste uvěřili v Boha, takže my o tom už nemusíme nic říkat. Vždyť tam lidé sami o tom vypravují, jakého přijetí se nám u vás dostalo a jak jste se od model obrátili k Bohu, abyste sloužili Bohu živému a pravému a vyčkávali z nebe jeho Syna, kterého vzkřísil z mrtvých, totiž Ježíše; ten nás vysvobozuje od blížícího se Božího hněvu.
ZPĚV PŘED EVANGELIEM
Aleluja. Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo, praví Pán, a můj Otec ho bude milovat, a přijdeme k němu. Aleluja.
EVANGELIUM Mt 22,34-40
Text nás uvedl do blízkosti Velikonoc. Farizeové dorážejí na Ježíše. Přesto je Kristova odpověď odborným vyjádřením teologa neuhýbajícího od židovské tradice výkladu Písma. Pán zde originálně spojil příkazy, takže skvěle vystihl podstatu Tóry.
Slova svatého evangelia podle Matouše.
Když se farizeové doslechli, že Ježíš umlčel saduceje, shromáždili se a jeden z nich, znalec Zákona, ho chtěl uvést do úzkých a zeptal se: „Mistře, které přikázání je v Zákoně největší?“
Odpověděl mu: „‘Miluj Pána, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.’ To je největší a první přikázání. Druhé je podobné: ‘Miluj svého bližního jako sám sebe.’ Na těch dvou přikázáních spočívá celý Zákon i Proroci.“
Nikdo z rodiny by neměl mít kázání, jako mívá kněz v kostele, ale je možné o přečteném textu chvíli rozmlouvat.
S malými dětmi si příběh, který jsme slyšeli, jednoduše zopakujeme, vyhledáme v dětské obrázkové Bibli. Inspiraci je možné najít i na https://deti.vira.cz/ nebo na http://www.kanan.cz/30mezidobia.htm nebo na https://prolidi.bcb.cz/ .

4) Vyznání víry
Odpovědí na Boží slovo je vyznání víry. Společně se pomodlíme:
Věřím v jednoho Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země, všeho viditelného i neviditelného.
Věřím v jednoho Pána Ježíše Krista, jednorozeného Syna Božího, který se zrodil z Otce přede všemi věky: Bůh z Boha, Světlo ze světla, pravý Bůh z pravého Boha, zrozený, nestvořený, jedné podstaty s Otcem: skrze něho všechno je stvořeno. On pro nás lidi a pro naši spásu sestoupil z nebe. Skrze Ducha Svatého přijal tělo z Marie Panny a stal se člověkem. Byl za nás ukřižován, za dnů Poncia Piláta byl umučen a pohřben. Třetího dne vstal z mrtvých podle Písma. Vstoupil do nebe, sedí po pravici Otce. A znovu přijde, ve slávě, soudit živé i mrtvé a jeho království bude bez konce.
Věřím v Ducha Svatého, Pána a dárce života, který z Otce i Syna vychází, s Otcem i Synem je zároveň uctíván a oslavován a mluvil ústy proroků. Věřím v jednu, svatou, všeobecnou, apoštolskou církev. Vyznávám jeden křest na odpuštění hříchů. Očekávám vzkříšení mrtvých a život budoucího věku.
Amen.

5) Společně prosíme
P: Pán Ježíš nás učí, že milovat Boha a bližního je naplněním posvátného zákona. Prosme jeho i našeho nebeského Otce, aby v nás rozhojnil lásku i schopnost dávat ji a přijímat.
1. Veď svým Duchem papeže Františka a všechny, kdo usilují o Církev blízkou dnešním lidem, zvláště chudým a všem, kteří nějak trpí.
2. Naléhavě prosíme o zastavení stále se rozšiřující pandemie koronaviru v naší zemi a v celém světě.
3. Prosíme za všechny, kdo v těchto dnech bojují o život.
4. Prosíme za všechny nemocné a za ty, kdo je ošetřují, za zdravotníky a lékaře.
5. Prosíme za lidi a uprchlíky, kteří uvízli ve strašlivých životních podmínkách a nemají naději na řešení své situace.
6. Prosíme za všechny policisty, hasiče, vojáky a dobrovolníky, kteří nasazují své zdraví a životy pro ochranu lidí a státu.
P: Bože, který ses ve svém Synu zjevil jako Láska, učiň, ať se ti den ze dne více podobáme. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.
Všichni: Amen.

6) Modlitba Otčenáš
Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.

7) Požehnání
P: Nyní si vyprosme navzájem Boží ochranu a požehnání:
Dej nám Bože své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do života věčného.
Všichni: Amen.
Při tom dělá každý sám na sobě znamení kříže. Tatínek a maminka mohou každému z dětí udělat křížek na čelo.
P: Dobrořečme Pánu.
Všichni: Bohu díky.
Na závěr je možné zazpívat píseň nebo se pomodlit k Panně Marii.

Zpracováno podle námětu: Pastorační středisko Arcibiskupství pražského, Pastorace.cz a P. Radek Tichý, vyučující liturgiky na KTF UK
Inspiraci k rodinné bohoslužbě slova najdete také na https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/200315liturgie-v-rodine.

 
 

Poslední fotografie


Mail listStatistiky

Online: 3
Celkem: 545887
Měsíc: 9060
Den: 260